NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac, ravnateljica Doma zdravlja Donji Miholjac objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

– medicinska sestra/med. tehničar/ na određeno vrijeme uz probni rad od mjesec dana, radi zamjene za vrijeme bolovanja medicinske sestre – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti rada:
– završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/med.teh. (SSS/4 god.),
– položen stručni ispit,
– 1 godina radnog iskustva u struci (uključujući trajanje pripravničkog staža)
– važeće odobrenje za samostalan rad ili završeno strukovno obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/med. tehničar (SSS/5 god.).
Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
– vlastoručno potpisanu zamolbu i životopis
– preslik domovnice,
– svjedodžbu o završnom radu i uvjerenje o položenome stručnom ispitu (SSS/4 god.)
– ili svjedodžbu o završnom radu (SSS/5 god.),
– preslik važećeg odobrenja za samostalan rad (licencu),
– potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu,
– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu ne starije od dana objave natječaja,
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Natječaj se objavljuje na web-stranicama Doma zdravlja Donji Miholjac, www.dz-donjimiholjac.hr te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje www.hzz.hr.

Sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanje u skladu čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, osim, dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Dom zdravlja Donji Miholjac zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjet iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i / ili pisanom provjerom zananja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti kao i o vremenu testiranja, razgovora i/ili pisane provjere znanja sposobnosti i vještina, rješavanje određenih radnih zadataka, kandidati će biti obaviješteni na web-stranici www.dz-donjimiholjac.hr.

Prijava na natječaj predaje se u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Dom zdravlja Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24, 31540 Donji Miholjac, s naznakom: »Prijava na natječaj za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar – ne otvaraj«.

Dom zdravlja Donji Miholjac pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web-stranicama www.dz-donjimiholjac.hr.