NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Na temelju članka 35. Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac, ravnateljica Doma zdravlja Donji Miholjac objavljuje: 

NATJEČAJ

za prijam  u radni odnos:

 1. doktor/ica dentalne medicine na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca za rad u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja D. Miholjac u Marijancima, K.Zvonimira 2, – 1 izvršitelj/ica
 2. doktor/ica dentalne medicine na određeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec dana za rad u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 23, radi zamjene rodiljnog i roditeljskog dopusta ugovorene doktorice dentalne medicine – 1 izvršitelj/ica
 3. doktor/ica dentalne medicine na određeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec dana za rad u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja Donji Miholjac u Podravskoj Moslavini, J.J. Strossmayera 120, radi zamjene ugovorene doktorice dentalne medicine za vrijeme bolovanja i godišnjeg odmora, -1 izvršitelj/ica

Uvjeti rada pod 1.2.3.)

 • diploma stomatološkog fakulteta
 • položen stručni ispit,
 • odobrenje za samostalan rad (licenca)
 • poznavanje rada na računalu,
 • l godina radnog iskustva ili 6 godina studija

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • vlastoručno potpisanu zamolbu i životopis
 • preslik domovnice,
 • preslik diplome,
 • preslik  uvjerenja o položenom stručnom ispitu,                   
 • preslik važećeg odobrenja za samostalan rad (licencu), 
 • potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu,
 • elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu ne starije od dana objave natječaja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“)

Natječaj se objavljuje na web stranicama Doma zdravlja Donji Miholjac, www.dz-donjimiholjac.hr, te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje www.hzz.hr.

Sukladno čl.13.st.2 Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N.br.82/08), na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanje u skladu čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj  dužan je, osim, dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Dom zdravlja Donji Miholjac zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjet iz natječaja provesti provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti testiranjem, razgovorom i / ili pisanom provjerom znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, rješavanjem određenih radnih zadataka ili na drugi prikladan način, a o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti kao i o vremenu testiranja, razgovora i/ili prisane provjere znanja sposobnosti i vještina, rješavanje određenih radnih zadataka, kandidati će biti obavješteni na web stranici www.dz-donjimiholjac.hr

Prijava na natječaj predaje se u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno u roku 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

DOM ZDRAVLJA DONJI MIHOLJAC,Trg Ante Starčevića 24, 31540 Donji Miholjac 

s naznakom: “Prijava na natječaj za radno mjesto _____________________ ne otvaraj”.

Dom zdravlja Donji Miholjac pridržava pravo djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj, odnosno ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na web stranicama www.dz-donjimiholjac.hr

Dom zdravlja Donji Miholjac