Obavijest o sprečavanju sukoba interesa

“Na temelju odredbe članka 13. stavka 9. točke 1 Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”br.90/11) dajemo sljedeću


OBAVIJEST

Nema gospodarskih subjekata s kojima čelnik uprave Doma zdravlja Donji Miholjac (ravnatelj, zamjenik ravnatelja) i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) obavlja upravljačke poslove, te nema gospodarskih subjekata u kojima čelnik uprave Doma zdravlja Donji Miholjac (ravnatelj, zamjenik ravnatelja) i s njima povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) su vlasnici poslovnih udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno kapitalu s više od 0,5%.,

Dom zdravlja Donji Miholjac, u skladu s načelima Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) poduzima potrebne aktivnosti radi provedbe postupaka javne nabave, utemeljenih na načelu tržišnog natjecanja, načelu jednakog tretmana, načelu zabrane diskriminacije, načelu uzajamnog priznavanja, načelu razmjernosti i načelu transparentnosti.

Prilikom provedbe postupaka javne nabave i tijekom 2013.godine Dom zdravlja Donji Miholjac će, kao javni naručitelj, u odnosu na sve gospodarske subjekte poštovati načela javne nabave propisana u članku 3. stavku 1.Zakona o javnoj nabavi te na taj način omogućiti učinkovitu javnu nabavu te ekonomično trošenje sredstava za javnu nabavu.

A) Nabava do 70.000,00 kn

Ako ste zainteresirani za poslovnu suradnju s Domom zdravlja Donji Miholjac te se smatrate potencijalnim dobavljačem za nabave do 70.000,00 kn bez PDV-a, uputite na adresu: Ministarstvo zdravlja RH, Ksaver 200a, Zagreb, s kratkim podacima o tvrtki, djelatnosti i kontakt osobi.

B) Nabava od 70.000,00kn

Objave u Narodnim novinama o postupcima Dom zdravlja Donji Miholjac možete pogledati na web stranici Objave javne nabave. Na popisu objava kliknite na ”formular traži” i u rubrici Naziv naručitelja upišite Dom zdravlja Donji Miholjac kako biste dobili popis objavljenih postupaka.

Dražen Trcović

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Ivica Čupić

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Melita Grüll

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Anđelko Jurina

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa