Pravo na pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju slijedom Zakona o pravu na pristup informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Doma zdravlja Donji Miholjac putem Obrasca zahtjeva  za pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

 • poštom na adresu: Dom zdravlja Donji Miholjac, 31540 Donji Miholjac, Trg Ante Starčevića 24.
 • elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@dz-donjimiholjac.hr
  (Napomena: putem ove adrese zaprimaju se isključivo upiti upućeni slijedom Zakona o pravu na pristup informacijama)
 • na broj fax-a: 031/620-170
 • osobno u administrativnoj službi Dom zdravlja Donji Miholjac od 7:00 do 15:00 sati
  Odluka o imenovanju službenika za informiranje.

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

 

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Narodne novine: (NN 172/03)

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Narodne novine: (NN 77/11)