O nama

Dom zdravlja Donji Miholjac je pravni slijednik dosadašnjeg Doma zdravlja Donji Miholjac osnovnog rješenjem Skupštine općine Donji Miholjac broj: 02-2711/1-73 od 31.10.1973.godine i upisanog u sudski registar uloška i sa rednim brojem upisnika 247/73. Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku 26.rujna 1995.godine pod brojem: Tt-95/83.

Dom zdravlja Donji Miholjac je osnovan Odlukom Upravnog vijeća Dom zdravlja Donji Miholjac, na sjednici održanoj 01.12.1994.godine, a uz suglasnost Osječko-baranjske županije, dana 15.04.1994.godine, a na temelju članka 48. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( NN 75/93 ) i članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93 ). Ustanova se nalazi u 100% vlasništvu Osječko-baranjske županije.

Lokacije ustanove

Dom zdravlja Donji Miholjac pokriva prostor bivše Općine Donji Miholjac ( sadašnji grad Donji Miholjac, te Općine Marijanci, Magadenovac, Viljevo i Moslavina Podravska) koja se nalazi na zapadnom i sjevernom rubnom dijelu Osječko – baranjske županije. Taj se prostor prostire na cca 500 km2. S obzirom da smo smješteni na samom graničnom prijelazu prema Republici Mađarskoj, na međunarodnoj prometnici koja povezuje susjedne nam države, Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu, prometni položaj Doma zdravlja Donji Miholjac je vrlo bitan za našu Županiju. Što se tiče prometnih pravaca, prema istoku gravitiramo prema gradu Osijeku i udaljeni smo 50 km, prema jugu gradu Našicama na udaljenosti od 35 km, a prema zapadu gradu Virovitici od koje smo udaljeni 71 km