Upravno vijeće

1. Dražen Trcović, dipl.ing.građ. – predsjednik

2. Ivica Čupić, dipl.ing.agr. – član

3. Melita Grül, univ.spec.admin.publ. – član

4. Nežica Špoljarić, dr.dent.med. – predstavnik Stručnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac

5. Anđelko Jurina – predstavnik Radničkog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac